[1]
E. Cárdenas Ayala, « 2014»., hist.mem., num. 14, pp. 387–393, ene. 2017.