[1]
J. C. Jurado Jurado, « 2018»., hist.mem., num. 20, pp. 403–408, dic. 2019.